Welpen

Am 17 Septmber 2010 wurden aus der Verbindung von
Northern Spirit Trouble

HD : A/A  Augen o.B (Mai 2010)

Baker of Balto's Inheritance "Tatanka"

HD : A/A    Augen o.B (Januar 2010)

2 Rüden und 4 Hündinen geboren

© 2017 by Light of Nordstar